OWH (Ogólne warunki handlowe)

OWH (Ogólne warunki handlowe), stan na dzień 12 czerwca 2014

I. Informacje ogólne:

1. Wszystkie oferty, dostawy, usługi i transakcje sprzedażowe dokonywane przez Sprzedawcę realizowane są bez wyjątku wyłącznie na podstawie niniejszych warunków handlowych. Nawet jeśli niniejsze warunki handlowe nie zostaną ponownie uzgodnione, obowiązują one w takiej formie także w przypadku wszystkich kolejnych stosunków handlowych. Niniejsze warunki handlowe uznawane są za zaakceptowane najpóźniej w momencie odbioru przedmiotu kupna-sprzedaży lub usługi. Poświadczenia wzajemne Nabywcy z powołaniem się na jego warunki handlowe są tym samym jednoznacznie wykluczone.

2. Wszystkie ustalenia, które są dokonywane pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą w celu sformułowania umowy, muszą być zapisane w tej umowie.

3. O zmianach dotyczących numeru identyfikacyjnego VAT, nazwy firmy lub adresu należy nas informować bezzwłocznie i z własnej inicjatywy. Jeżeli nie spełnią Państwo obowiązku informowania, są Państwo zobowiązani do zrekompensowania Sprzedawcy wszystkich obciążeń podatkowych, które powstały na jego niekorzyść z tego tytułu.

II. Oferta i zawarcie umowy:

1. Wszystkie oferty Sprzedawcy są niewiążące i niezobowiązujące.

2. Nabywca jest związany zamówieniem przez sześć tygodni. Umowa jest zawarta dopiero wtedy, gdy Nabywca podpisze przesłane do niego przez Sprzedawcę pocztą lub faksem potwierdzenie zamówienia i odeśle go pocztą lub faksem z powrotem do Sprzedawcy. Ta sama zasada dotyczy dodatkowych uzgodnień, uzupełnień i zmian. Obowiązujący zakres dostawy oraz obowiązujące właściwości i wymiary przedmiotu dostawy określa wyłącznie przesłane pocztą lub faksem potwierdzenie Sprzedawcy.

3. Pozostałe dane eksploatacyjne, waga, rysunki, wymiary i ilustracje są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione wyraźnie na piśmie.

4. Pracownicy Sprzedawcy nie są upoważnieni do dokonywania uzgodnień ustnych lub składania ustnych zapewnień, które wykraczają poza treść zawartej umowy pisemnej.

5. Przeniesienie wynikających z umowy praw i obowiązków Nabywcy wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy.

III. Ceny:

1. Obowiązują ceny ex works Mühldorf.

2. Sprzedawca jest związany zawartymi w swoich ofertach cenami przez cztery miesiące od daty przedłożenia oferty. Miarodajne są ceny podane w potwierdzeniu zamówienia Sprzedawcy. Oprócz tego należy uwzględnić obowiązującą stawkę ustawowego podatku VAT. Jeżeli pomiędzy dniem zawarcia umowy a uzgodnionym terminem dostawy upłynie więcej niż cztery miesiące, zmiany cen są dopuszczalne i obowiązuje wówczas aktualna cena Sprzedawcy.

3. Koszty związane z zabezpieczeniem transportu, załadunkiem, przewozem, transportem, cłem i opłatami urzędowymi ponosi Nabywca.

IV. Płatność:

1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, faktury Sprzedawcy są płatne gotówką, bez potrąceń, w momencie przekazania przedmiotu kupna-sprzedaży, najpóźniej jednak po udostępnieniu pisemnej informacji o gotowości towaru do wysyłki i wręczeniu lub przesłaniu faktury.

2. Przekazy płatnicze, czeki i weksle są przyjmowane tylko po specjalnym uzgodnieniu i wyłącznie celem wykonania zobowiązania, po uwzględnieniu wszystkich opłat związanych ze ściąganiem należności i kosztów dyskonta.

3. Mimo odmiennych postanowień Nabywcy, Sprzedawca ma prawo zaliczyć płatności najpierw na poczet starszych zadłużeń Nabywcy. Sprzedawca poinformuje Nabywcę o sposobie dokonanego rozliczenia. Jeżeli powstały już koszty i zostały naliczone odsetki, Sprzedawca ma prawo zaliczyć płatność najpierw na poczet kosztów, następnie na poczet odsetek i ostatecznie na poczet głównej należności.

4. Płatność uznawana jest za dokonaną dopiero wtedy, gdy Sprzedawca może dysponować tą kwotą. W przypadku zapłaty czekiem, płatność uznawana jest za dokonaną, gdy czek zostanie zrealizowany.

5. Jeżeli Nabywca nie wywiąże się z obowiązku zapłaty w terminie, Sprzedawca ma prawo wymagać od tego momentu zapłacenia odszkodowania w formie odsetek w wysokości 8%, jeżeli klient jest konsumentem, lub też zapłacenia zryczałtowanej kwoty odszkodowania, jeżeli klient jest przedsiębiorcą.
Jeżeli Nabywca udowodni, że kwota obciążenia jest niższa, ustala się niższe kwoty odszkodowania. Dozwolone jest udowodnienie przez Sprzedawcę, że poniesiona szkoda jest większa. Takie zryczałtowane odszkodowanie nie narusza prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu zapłaty odsetek za zwłokę zgodnie z §§ 352, 353 HGB (niemieckiego kodeksu handlowego).

6. Jeżeli Sprzedawca pozyska wiedzę na temat okoliczności, które poddadzą w wątpliwość wypłacalność Nabywcy, w szczególności jeżeli Nabywca wstrzyma płatności lub czek nie zostanie zrealizowany, lub gdy Sprzedawca pozyska wiedzę na temat innych okoliczności, które poddadzą w wątpliwość wypłacalność Nabywcy, Sprzedawca ma wówczas prawo zażądać zapłaty całkowitej kwoty pozostałego zadłużenia, nawet jeśli przyjął czeki. Sprzedawca ma w powyższym przypadku ponadto prawo zażądać uiszczenia płatności z góry lub złożenia zabezpieczenia.

7. Nabywca jest uprawniony do dokonania potrąceń jedynie wtedy, gdy roszczenia wzajemne zostaną stwierdzone bezspornie lub prawomocnie. Prawo zatrzymania przysługuje Nabywcy tylko wtedy, gdy jest ono stwierdzone bezspornie lub prawomocnie.
Nabywca jest uprawniony do pomniejszenia kwoty, nawet jeśli są dochodzone roszczenia z tytułu wad lub roszczenia wzajemne, jedynie wtedy, gdy roszczenia wzajemne zostały stwierdzone bezspornie lub prawomocnie.
Nabywca może dochodzić roszczeń z tytułu prawa zatrzymania, z wyjątkiem zarzutu niewykonania umowy, jedynie wtedy, gdy prawo zatrzymania oparte jest na roszczeniach, które wynikają z tego samego stosunku umownego.
Nabywcy przysługuje prawo zatrzymania jednak także ze względu na roszczenia wzajemne wynikające z tego samego stosunku umownego.

8. Jeżeli Sprzedawca i Nabywca uzgodnili płatności ratalne i Nabywca jest osobą prawną lub zgodnie z treścią umowy ustalono kredyt na prowadzoną już przez niego działalność gospodarczą lub samodzielną działalność zawodową, całkowita kwota pozostałego zadłużenia staje się wymagalna, bez względu na termin wymagalności ewentualnych weksli, włącznie do dnia wymagalności naliczonych uzgodnionych odsetek, jeżeli Nabywca zalega ze spłatą co najmniej dwóch następujących po sobie rat w całości lub częściowo i całkowita kwota pozostałego zadłużenia stanowi co najmniej 10%, w przypadku okresu trwania umowy kredytowej dłuższego niż 3 lata co najmniej 5% sumy nominalnej kredytu lub kosztu płatności ratalnej. Całkowita kwota pozostałego zadłużenia jest ponadto wymagalna, gdy Nabywca wstrzyma swoje wszystkie płatności lub gdy w stosunku do jego majątku został złożony wniosek o ugodę lub o wszczęcie postępowania upadłościowego.
To samo dotyczy Nabywcy jako osoby fizycznej, jeżeli kredyt przeznaczony jest na podjęcie działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej, a kwota netto kredytu lub cena do zapłaty gotówką przekracza 50 000,00 euro.
Zamiast zażądać spłaty pozostałego zadłużenia, Sprzedawca może, bez uszczerbku dla swoich praw wynikających z zastrzeżenia własności, wyznaczyć Nabywcy dodatkowe dwa tygodnie na spłatę zaległej kwoty, oświadczając, że w przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie nie przyjmie gotowości do wypełnienia umowy przez Nabywcę.
Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy, przesyłając pocztą lub faksem oświadczenie lub domagać się odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązania. Roszczenie

o wykonanie zobowiązania jest tym samym wykluczone.

9. Od uzgodnienia pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą dotyczącego płatności ratalnych, w stosunku do którego punkt 8. nie znajduje zastosowania, Sprzedawca może odstąpić i zażądać spłaty pozostałego zadłużenia, jeśli:

a) Nabywca zalega ze spłatą co najmniej dwóch następujących po sobie rat w całości lub w części i jeżeli zaległa kwota stanowi co najmniej 10%, w przypadku okresu trwania umowy kredytowej dłuższego niż 3 lata co najmniej 5% sumy nominalnej kredytu lub kosztu całkowitego raty i

b) Sprzedawca wyznaczył Nabywcy bezskutecznie dwutygodniowy termin na spłatę zaległej kwoty, oświadczając, że w przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie zażąda spłaty całkowitej kwoty pozostałego zadłużenia. W przypadku odstąpienia Sprzedawcy od umowy i zażądania spłaty pozostałego zadłużenia, ulega ono zmniejszeniu o odsetki i pozostałe zależne od okresu trwania umowy koszty kredytu, które w przypadku kalkulacji progresywnej przypadają po terminie wymagalności pozostałego zadłużenia. Zamiast zażądać spłaty pozostałego zadłużenia, Sprzedawca może, bez uszczerbku dla swoich praw wynikających z zastrzeżenia własności, wyznaczyć Nabywcy na piśmie dodatkowy termin wynoszący dwa tygodnie. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedawca może odstąpić od umowy, wysyłając oświadczenie pocztą lub faksem. Roszczenie o wykonanie zobowiązania jest tym samym wykluczone.

V. Dostawa; zwłoka w dostawie:

1. Ustalenie zarówno wiążących, jak i niewiążących terminów i okresów dostaw wymaga formy pisemnej.
Bieg terminu dostawy rozpoczyna się zasadniczo wraz z zawarciem umowy. W przypadku późniejszych zmian lub uzupełnień umowy bieg terminu dostawy, o ile nie uzgodniono inaczej, rozpoczyna się ponownie

w momencie zawarcia porozumienia dot. zmian lub uzupełnień umowy.

2. Po przekroczeniu niewiążącego terminu lub okresu dostawy Nabywca może pisemnie zażądać od Sprzedawcy realizacji dostawy w stosownym terminie. W takim przypadku Nabywca oprócz dostawy może domagać się również rekompensaty za szkodę powstałą w związku ze zwłoką. Powyższe roszczenie o zapłatę odszkodowania wyklucza się jednak w przypadku lekkiego zaniedbania ze strony Sprzedawcy. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy Nabywca ma prawo, składając pisemne oświadczenie, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży lub domagać się odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązania. Powyższe roszczenie o zapłatę odszkodowania wyklucza się jednak w przypadku lekkiego zaniedbania ze strony Sprzedawcy. Jeżeli Nabywca jest osobą prawną prawa publicznego, podmiotem odrębnego majątku publicznoprawnego lub kupcem, w przypadku którego umowa służy do prowadzenia przez niego działalności handlowej, roszczenie o odszkodowanie przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy zwłoka była zamierzona bądź wynikła z rażącego zaniedbania ze strony Sprzedawcy. W takich przypadkach roszczenie o dostawę jest wykluczone. Jeżeli Sprzedawca, spóźniający się już z dostawą, nie może jej zrealizować ze względu na zdarzenie losowe, mimo to ponosi odpowiedzialność zgodnie z powyższymi zasadami, chyba że powstała szkoda wystąpiłaby również w przypadku realizacji dostawy na czas.

3. O ile niedotrzymanie ustalonych wiążących okresów i terminów dostawy spowodowane jest z winy Sprzedawcy lub jeżeli Sprzedawca popadł w zwłokę, Nabywcy przysługuje roszczenie o odszkodowanie za zwłokę

w wysokości 1/2 proc. za każdy zakończony tydzień zwłoki, w sumie jednak nie wyższej niż 5% wartości rachunku za dostawy i świadczenia, których dotyczyła zwłoka. Wykraczające ponadto roszczenia są wykluczone, chyba że zwłoka w dostawie spowodowana była przynajmniej przez rażące zaniedbanie ze strony Sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie czy wykonaniu świadczeń również w przypadku uzgodnionych wiążących okresów i terminów, jeżeli opóźnienia spowodowane są siłą wyższą lub zdarzeniami, które znacząco utrudniają lub uniemożliwiają Sprzedawcy realizację dostawy. Dotyczy to przede wszystkim strajku, lokautu, zarządzeń urzędowych itp., również gdy zdarzenia takie zachodzą u dostawców lub poddostawców Sprzedawcy. W takim przypadku nie zachodzi zwłoka w dostawie. Sprzedawca ma wtedy prawo przesunąć termin realizacji dostawy lub wykonania świadczenia o czas trwania utrudnienia, doliczając odpowiedni czas przygotowania dostawy, bądź też całkowicie lub częściowo odstąpić od umowy w przypadku jeszcze niewykonanej części umowy.

5. Jeżeli utrudnienie w rozumieniu pkt. 4 trwa ponad cztery miesiące, Nabywca po wyznaczeniu odpowiedniego ponownego terminu ma prawo odstąpić od umowy odnośnie do jeszcze niewykonanej części zobowiązania.

W przypadku gdy termin dostawy został przesunięty lub gdy Sprzedawca został zwolniony ze zobowiązań umownych, Nabywca nie może z tego tytułu domagać się odszkodowania za szkody. Sprzedawca może powoływać się na wyżej opisane okoliczności wyłącznie wtedy, gdy niezwłocznie powiadomił Nabywcę

o zaistniałych utrudnieniach.

6. W okresie dostawy producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych, zmian w zakresie formy, kolorów oraz zmian w zakresie dostawy, o ile nie byłaby to poważna zmiana przedmiotu kupna-sprzedaży nie do zaakceptowania przez Nabywcę.

7. Dane w obowiązujących w momencie zawierania umowy opisach przedmiotu kupna-sprzedaży, dotyczące zakresu dostawy, wyglądu przedmiotu umowy, świadczeń, wymiarów i wagi, zużycia materiałów eksploatacyjnych, kosztów eksploatacji itd. stanowią treść umowy. Należy je traktować jako dane orientacyjne,

a nie jako gwarancję. Dane służą tylko jako podstawa do stwierdzenia, czy przedmiot kupna-sprzedaży jest wolny od wad w rozumieniu przepisów gwarancyjnych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy istnieje wyraźna gwarancja.

8. Jeżeli mimo terminowego złożenia zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do opóźnień w dostawie ze strony jego poddostawców, Sprzedawca ma prawo odpowiednio przedłużyć okres dostawy. Odpowiedni czas przedłużenia okresu dostawy wyznaczany jest na podstawie czasu zaistniałego opóźnienia. W takich przypadkach Nabywca nie może powoływać się na wyżej opisane przysługujące mu prawa.

9. Oznaczanie zamówienia lub zamówionego przedmiotu kupna-sprzedaży przez Sprzedawcę za pomocą znaków lub numerów nie może stanowić podstawy do wyprowadzania z tego tytułu jakichkolwiek praw.

VI. Przejście ryzyka:

1. Ryzyko przechodzi na Nabywcę w momencie, gdy przedmiot kupna-sprzedaży został przekazany osobie realizującej transport lub gdy opuścił zakład Sprzedawcy w celu wysłania go do Nabywcy. § 447 II BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) pozostaje nienaruszony. Jeżeli wysyłka jest niemożliwa nie z winy Sprzedawcy, ryzyko przechodzi na Nabywcę w momencie zawiadomienia o gotowości do wysyłki. Obowiązuje to również w przypadku zawinionego opóźnienia w odbiorze.

3. Sprzedawca ma zawsze prawo do realizacji dostaw częściowych. Te dostawy częściowe muszą zostać po dostarczeniu proporcjonalnie opłacone.

4. W przypadku dostaw realizowanych w miesiącach zimowych klient zobowiązany jest umyć przedmiot kupna-sprzedaży niezwłocznie po jego dostarczeniu, by zapobiec powstawaniu korozji, przede wszystkim części ocynkowanych. Wyłącza się ewentualne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu, ponieważ wynikają one

z niewłaściwego obchodzenia się z przedmiotem kupna-sprzedaży. Podczas cynkowania może się zdarzyć, że na skutek rozszerzalności termicznej dojdzie do deformacji zbiornika i części, w wyniku czego powierzchnia stanie się chropowata. Nie wpływa to negatywnie na działanie ani na jakość przedmiotu. W związku z tym wyłącza się roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

VII. Odbiór:

1. Nabywca ma prawo w ciągu ośmiu dni od otrzymania zawiadomienia o możliwości odbioru przedmiotu kupna-sprzedaży skontrolować go w uzgodnionym miejscu odbioru.

2. Nabywca zobowiązany jest do odbioru przedmiotu kupna-sprzedaży w ciągu ośmiu dni od otrzymania zawiadomienia o możliwości odbioru.

3. Wykonanie ewentualnej jazdy próbnej przed dokonaniem odbioru możliwe jest w praktykowanych dla jazd próbnych granicach – do maks. 20 km.

4. Jeżeli Nabywca zwleka z odbiorem przedmiotu kupna-sprzedaży dłużej niż 14 dni od otrzymania zawiadomienia o możliwości odbioru i jest to działanie zamierzone lub wynika to z rażącego zaniedbania z jego strony, Sprzedawca może pisemnie wyznaczyć ponownie okres 14 dni na odbiór z oświadczeniem, że po upływie tego czasu odbiór nie będzie już możliwy. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu odbioru Sprzedawca ma prawo, składając pisemne oświadczenie, odstąpić od umowy kupna-sprzedaży lub zamiast świadczenia domagać się odszkodowania za szkody. Nie jest wymagane wyznaczanie dodatkowego terminu odbioru, jeżeli Nabywca zdecydowanie i ostatecznie odmawia odbioru przedmiotu kupna-sprzedaży lub gdy jest powszechnie wiadome, że w tym czasie nie jest on w stanie zapłacić ceny kupna. W takim przypadku również nie następuje udostępnienie przedmiotu do odbioru.

5. Odszkodowanie, jakiego może domagać się Sprzedawca, wynosi w sumie 15% ceny netto przedmiotu kupna-sprzedaży. Może być ono wyższe, jeżeli Sprzedawca udowodni powstanie większej szkody lub niższe, jeżeli Nabywca udowodni powstanie mniejszej szkody.

6. Jeżeli w czasie jazdy próbnej przed dokonaniem odbioru przedmiotu kupna-sprzedaży, przedmiot kupna sprzedaży znajduje się we władaniu Nabywcy lub osoby, której Nabywca to zlecił, lub jeśli przedmiot kupna-sprzedaży kierowany jest przez osoby wyżej wymienione, za powstałe w tym czasie szkody w przedmiocie kupna-sprzedaży odpowiada Nabywca.

VIII. Zastrzeżenie własności:

1. Przedmiot kupna-sprzedaży pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu całkowitego zaspokojenia roszczeń przysługujących mu na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Niniejsze zastrzeżenie własności obowiązuje także w odniesieniu do wszystkich roszczeń, które Sprzedawca nabywa w stosunku do Nabywcy w związku
z przedmiotem kupna-sprzedaży obecnie lub w przyszłości, np. z powodu napraw, dostaw części zamiennych, akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych, kosztów związanych z pracami nastawczymi i ubezpieczeniem oraz pozostałych usług.

2. Jeżeli Nabywca jest osobą prawną prawa publicznego, podmiotem odrębnego majątku publicznoprawnego lub kupcem, któremu umowa potrzebna jest do prowadzenia działalności handlowej, wówczas zastrzeżenie własności rozciąga się także na roszczenia, które przysługują Sprzedawcy w stosunku do Nabywcy w chwili obecnej lub będą przysługiwać w przyszłości na jakiejkolwiek podstawie prawnej. W tym przypadku zastrzeżenie własności przestaje obowiązywać dopiero wtedy, gdy Nabywca ureguluje wszystkie roszczenia wynikające ze stosunku handlowego, w szczególności wyrówna saldo (zastrzeżenie rachunku bieżącego). Na żądanie Nabywcy Sprzedawca jest zobowiązany do rezygnacji z zastrzeżenia własności, jeżeli w związku z przedmiotem kupna-sprzedaży Nabywca ureguluje wszystkie roszczenia w stosunku do Sprzedawcy, a pozostałe roszczenia
z tytułu stosunku handlowego są zabezpieczone w inny odpowiedni sposób.

3. Podczas okresu obowiązywania zastrzeżenia własności Sprzedawca ma prawo do objęcia w posiadanie karty pojazdu. Nabywca jest zobowiązany do złożenia w wydziale komunikacji pisemnego wniosku o wydanie Sprzedawcy karty pojazdu.

4. Jeżeli Nabywca działa sprzecznie z umową, w szczególności gdy zalega z płatnością lub nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z zastrzeżenia własności, Sprzedawca ma prawo odebrać przedmiot podlegający zastrzeżeniu własności i w razie potrzeby zażądać odstąpienia przez Nabywcę od roszczenia o wydanie rzeczy wobec osób trzecich. Odebranie jak również zajęcie przez Sprzedawcę przedmiotu podlegającego zastrzeżeniu własności nie oznacza odstąpienia od umowy. Zasada ta obowiązuje wtedy, gdy Nabywca jest osobą prawną prawa publicznego, podmiotem odrębnego majątku publicznoprawnego lub kupcem, któremu umowa potrzebna jest do prowadzenia działalności handlowej.

5. Jeżeli Nabywcą jest inny podmiot niż opisano w punkcie 2), obowiązują następujące ustalenia: Jeżeli Nabywca działa sprzecznie z umową, tak jak opisano w punkcie 4), w szczególności gdy Nabywca zalega
z płatnością, Sprzedawca ma prawo do odebrania przedmiotu podlegającego zastrzeżeniu własności na koszt Nabywcy. Odebranie jak również zajęcie przez Sprzedawcę przedmiotu podlegającego zastrzeżeniu własności należy zgodnie z § 503 ustęp 2 zdanie 4,5 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) zawsze rozumieć jako odstąpienie od umowy.

6. Prawa zatrzymania przysługujące Nabywcy, które nie wynikają z umowy kupna-sprzedaży, są wykluczone.

7. Dopóki obowiązuje zastrzeżenie własności, tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy dozwolone są sprzedaż, zastaw, przeniesienie własności na zabezpieczenie, wynajem lub dalsze negatywnie wpływające na zabezpieczenie Sprzedawcy przekazanie lub zmiana przedmiotu kupna-sprzedaży.

8. W razie dostępu osób trzecich do towaru podlegającego zastrzeżeniu własności, w szczególności w przypadku zajęć, Nabywca wskaże własność Sprzedawcy i niezwłocznie poinformuje o tym Sprzedawcę, przesyłając mu powiadomienie pocztą lub faksem, aby mógł on dochodzić swoich praw. Jeśli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić Sprzedawcy powstających w wyniku tych działań kosztów sądowych lub pozaprocesowych, odpowiedzialność za to ponosi Sprzedawca.

9. Na czas obowiązywania zastrzeżenia własności Nabywca musi wykupić oddzielne pełne ubezpieczenie komunikacyjne lub podobne ubezpieczenie z odpowiednim udziałem własnym, które gwarantuje zabezpieczenie przed tym samym ryzykiem.
Umowę ubezpieczeniową należy zawrzeć ze wskazaniem, że prawa z niej wynikające przysługują Sprzedawcy.
Niniejszym Nabywca upoważnia Sprzedawcę do złożenia przez niego wniosku o wydanie zaświadczenia
o pełnym ubezpieczeniu i uzyskania informacji dotyczących określonego wcześniej stosunku ubezpieczeniowego. Jeżeli Nabywca nie wypełni tego zobowiązania, Sprzedawca może sam wykupić osobne pełne ubezpieczenie komunikacyjne lub podobne do niego ubezpieczenie na koszt Nabywcy, opłacić składki ubezpieczeniowe i ściągnąć je jako część roszczenia przysługującego mu na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

10. Podczas okresu obowiązywania zastrzeżenia własności Nabywca jest zobowiązany utrzymywać przedmiot kupna-sprzedaży w dobrym stanie oraz niezależnie od sytuacji awaryjnych niezwłocznie zlecać Sprzedawcy lub autoryzowanemu przez Sprzedawcę warsztatowi wykonywanie wszystkich przewidzianych prac konserwacyjnych i koniecznych napraw.

11. Wyłącznie Sprzedawca jako producent może przetwarzać lub przekształcać przedmiot podlegający zastrzeżeniu własności, jednak nie jest to jego obowiązkiem. Jeżeli (współ)własność wygaśnie na skutek połączenia przez przetworzenie, już teraz ustala się, że (współ)własność Sprzedawcy dotycząca wspólnej rzeczy przechodzi na Sprzedawcę proporcjonalnie do wartości (wartość księgowa).
Nabywca przechowuje (współ)własność Sprzedawcy nieodpłatnie. Przedmioty, w przypadku których Sprzedawcy przysługuje prawo (współ)własności, są poniżej określane jako przedmiot podlegający zastrzeżeniu własności.

12. Zastawy lub przeniesienia własności na zabezpieczenie przedmiotu podlegającego zastrzeżeniu własności są niedopuszczalne. Celem zabezpieczenia Nabywca już teraz ceduje na Sprzedawcę w pełnym zakresie roszczenie (włącznie ze wszystkimi kwotami sald z bieżącego rachunku bankowego) powstające w związku
z przedmiotem podlegającym zastrzeżeniu własności w wyniku dalszej sprzedaży lub na innej podstawie prawnej (ubezpieczenie, niedozwolone działanie). Sprzedawca upoważnia Nabywcę aż do odwołania, do ściągania we własnym imieniu scedowanych na Sprzedawcę roszczeń na jego rachunek. To upoważnienie do inkasowania roszczeń można odwołać tylko wtedy, gdy Nabywca nie będzie należycie wywiązywał się ze swoich zobowiązań płatniczych. Nabywca musi przekazać Sprzedawcy na jego żądanie informacje dotyczące scedowanych roszczeń, które są niezbędne do ich ściągnięcia oraz poinformować dłużników o scedowaniu roszczeń.

IX. Gwarancja:

W przypadku gdy sprzedany konsumentowi towar w momencie przejścia ryzyka jest wadliwy, kolejne warunki handlowe nie naruszą obligatoryjnych ustawowych praw przysługujących konsumentowi z wyjątkiem tego, iż
w odniesieniu do dostawy towarów używanych ustalona zostaje gwarancja dla konsumenta wynosząca jeden rok.

1. Jeżeli w momencie przejścia ryzyka przedmiot dostawy jest wadliwy, Sprzedawca według własnego uznania dokonuje dostawy zastępczej lub naprawy. Dopuszczalne jest wielokrotne dokonywanie napraw.

2. Roszczenia gwarancyjne Nabywcy przedawniają się po upływie jednego roku od momentu dostawy towaru.
§ 438 I nr 2 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego) oraz § 634 a I nr 2 BGB pozostają nienaruszone.

3. W przypadku niestosowania się do dostarczonych przez Sprzedawcę instrukcji obsługi oraz konserwacji, wprowadzenia zmian w przedmiocie kupna-sprzedaży, wymiany części lub stosowania materiałów eksploatacyjnych, które nie są zgodne ze specyfikacją części oryginalnych, gwarancja nie obowiązuje, jeżeli Nabywca nie będzie w stanie odeprzeć popartego faktami stwierdzenia, że właśnie któraś z tych okoliczności przyczyniła się do powstania wad.

4. Nabywca musi niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu tygodnia od momentu otrzymania przedmiotu kupna-sprzedaży, zgłosić Sprzedawcy na piśmie fakt stwierdzenia wady. Wady, których nie udało się wykryć w ramach przeprowadzonej w tym terminie starannej kontroli, należy zgłosić Sprzedawcy na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu. Przedmiot dostawy należy udostępnić Sprzedawcy w celu przeprowadzenia przez niego kontroli
w stanie, w jakim znajdował się w momencie stwierdzenia wady.

5. Jeżeli po upływie stosownego terminu naprawa lub dostawa zastępcza nie dojdą do skutku, Nabywca może według własnego uznania zażądać obniżenia ceny zakupu lub unieważnienia umowy. Po trzech nieudanych próbach naprawa uznana zostaje za niedoszłą do skutku, jeżeli ze względu na specyfikę rzeczy lub wady czy też inne okoliczności nie pojawią się nowe przesłanki.

6. Odpowiedzialność za normalne zużycie jest wykluczona.

7. Prawo do roszczeń z tytułu gwarancji wobec Sprzedawcy przysługuje tylko bezpośredniemu Nabywcy i jest niezbywalne.

8. Jeżeli Nabywca określa konstrukcję lub materiał, wówczas roszczenia gwarancyjne nie obejmują powstałych na tej podstawie wad.

9. Powyższe uregulowania (zgodnie z punktem IX) obowiązują tylko w przypadku umów dotyczących dostaw nowo wyprodukowanych przedmiotów oraz usług. W przypadku umów dotyczących dostaw przedmiotów używanych dostawa ta następuje z całkowitym wykluczeniem gwarancji.

X. Odpowiedzialność:

W przypadku wynikającego z zaniedbania niedopełnienia obowiązku przez Sprzedawcę, jego odpowiedzialność ogranicza się do przewidywalnej z uwzględnieniem specyfiki towaru, typowej dla umowy, bezpośredniej przeciętnej szkody. Dotyczy to także przypadków niedopełniania obowiązku wynikającego z lekkiego zaniedbania przez ustawowych przedstawicieli lub pomocników Sprzedawcy.
W odniesieniu do przedsiębiorstw Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wynikającego z lekkiego zaniedbania naruszenia nieistotnych obowiązków umownych.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą roszczeń klienta wynikających z tytułu odpowiedzialności za produkt. Ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują ponadto w przypadku zawinionych przez nas obrażeń ciała oraz uszczerbków na zdrowiu czy śmierci klienta.
Roszczenia odszkodowawcze klienta z tytułu wad ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku od dostawy towaru. Nie obowiązuje to w przypadku zarzucanego podstępnego działania Sprzedawcy.

XI. Zgoda na przetwarzanie danych/ zobowiązanie do zachowania poufności:

Sprzedawca jest upoważniony do przetwarzania w ramach przepisów prawnych wszystkich chronionych prawnie danych dotyczących Nabywcy. Udostępnione Sprzedawcy w związku z zamówieniami informacje, o ile nie zostało to inaczej ustalone na piśmie, nie są traktowane jako poufne.

XII. Zmiany konstrukcyjne:

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian konstrukcyjnych, nie jest jednakże zobowiązany do tego, aby dokonywać tego typu zmian w dostarczonych już przedmiotach.

XIII. Prawo właściwe:

Dla tych warunków handlowych oraz wszystkich stosunków prawnych między Sprzedawcą a Nabywcą obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie znajdują zastosowania.

XIV. Właściwość sądu oraz miejsce wykonania zobowiązania:

1. Miejscem wykonania zobowiązania jest Mühldorf.

2. Jeżeli Nabywca jest kupcem w rozumieniu kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem odrębnego majątku publicznoprawnego, sądem właściwym do rozstrzygania sporów w zależności od wartości przedmiotu sporu, jest sąd rejonowy Mühldorf lub sąd krajowy Traunstein.